Chế tạo máy nông nghiệp - Góp phần nâng cao năng suất mùa vụ.

Chế tạo máy nông nghiệp hiện đại, giảm thiểu sức người trong canh tác nhà nông đã và đang là vấn đề được nhiều đơn vị quan tâm. ...