Có những loại máy nông nghiệp làm đất nào?

Để gia tăng năng suất lao động thì những nhà sáng chế đã tạo ra những máy nông nghiệp làm đất. Bà con không còn cần phụ thuộc và trâu bò để canh tác đất nữa rồi. Chúng ta ngày càng phát triển và hội nhập với các nước trên thế giới. Cách làm nông nghiệp của họ khác chúng ta khá nhiều. Họ canh ... ...